مراحل ایجاد یک طرح توسعه شغلی

راه کار حرفه ای برای مدیریت کارکنان بسیار مهم است

جامعه مديريت منابع انساني (SHRM) 18 شرايط را مشخص کرده است که بايد در محل کار براي کارکنان حضور داشته باشند تا درگير شوند. سپس، کارکنان رضایت کلی خود را با هر کدام از این عوامل در محل کار خود را ارزیابی کردند.

چهار نفر از پایین ترین رتبه های هفت مورد که باید برای کارکنان حضور داشته باشند، به تعلیم و تعلم مربوط می شود به آموزش، توسعه حرفه ای و توسعه حرفه ای.

بنابراین، نیازهای رشد و توسعه کارکنان در بسیاری از مکان های کاری یک اولویت نیست.

با این حال، هنگامی که کارکنان عوامل را که از کار باید آنها را شناسایی کنند، رشد و توسعه شغلی یکی از پنج است.

برنامه توسعه حرفه ای برای کارفرمایان و کارکنان یک برنده است. این طرح بر نیازهای کارکنان برای رشد و توسعه و کمک های سازمان تأکید می کند تا کارکنان فرصت رشد کار خود را داشته باشند. کارکنان علاوه بر افزایش شغل خود، علاقه مند به توسعه خود نیز هستند.

چه چیزی را در برنامه ریزی توسعه شغلی اجتناب کنید

مسائل و اظهارات وجود دارد که شما می خواهید از آن جلوگیری کنید زیرا شما و کارکنانی که گزارش می دهند برنامه های توسعه شغلی را ایجاد می کنند. به عنوان مثال، شما می خواهید برای جلوگیری از:

مراحل در بحث توسعه شغلی

با در نظر گرفتن این گام های ساده می توانید برنامه های شغلی را با کارکنان خود ایجاد کنید.

گزینه های برای برنامه های توسعه شغلی

برای برنامه ریزی شغلی برای کار، شما باید دیدگاه خود را از توسعه و کارکنان خود گسترش دهید. یک کلاس آموزش تنها راهی برای توسعه کارکنان نیست. در حقیقت، توسعه که در خانه ارائه می شود، اغلب موثرتر است. در اینجا اطلاعات بقیهی از اطلاعات لازم برای کمک به کارکنان شما برای ایجاد یک طرح توسعه موفق شغلی است.