عوامل هر کارمند از کار می خواهد

راهنمایی های موفقیت کسب و کار

کارکنان از کار چه می خواهند؟ عوامل متعددی وجود دارد که باید در محل کار شما حضور داشته باشد تا کارکنان خود را خوشحال و مؤثر در کار بدانند. آنها برای رفاه کارکنان بسیار اساسی هستند که پایه ای برای انگیزه ، مشارکت و رضایت کارکنان ایجاد می کنند .

کارکنانی که فاقد این عوامل هستند، روند گردش کار، نارضایتی و منفی را تجربه می کنند. این کارفرمایان رتبه های بدی در سایت هایی مانند Glassdoor.com ایجاد می کنند.

بی اعتمادی به کارکنان آنها باعث آسیب رساندن به شهرت و نام تجاری آنها می شود.

کارکنان بالقوه، به ویژه افرادی که مهارت و تجربه دارند که کارفرمایان می خواهند، تمایل به کارفرمایان انتخابی دارند .

چه کارمندانی نیاز دارند

کارکنان شما نیاز به احترام دارند تا اعضای جمعیت باشند تا بتوانند در تصمیم گیری در مورد شغلشان تاثیر بگذارند تا فرصت رشد و توسعه و دسترسی به رهبری مناسب داشته باشند.

موارد زیر توصیف می کند که کارکنان از کار چه می خواهند.

اگر این عوامل در هر محل کار وجود داشته باشد، بهره وری، انگیزه و شادی افزایش خواهد یافت.