چگونه و چرا برای ایجاد استانداردهای تیمی

تصویب دستورالعمل ها برای روابط اعضای تیم

اعضای هر تیم و گروه کاری راه های ویژه ای برای برقراری ارتباط با یکدیگر در طول زمان ایجاد می کنند. ارتباطات بین فردی موثر بین اعضا و ارتباط موفق با مدیران و کارمندان خارج از تیم، مؤلفه های حیاتی عملکرد تیم است.

چگونه یک تیم تصمیم گیری می کند، کار را به عهده می گیرد و مسئولان عضو را تشخیص می دهد که آیا تیم موفقیت آمیز است یا نه.

با توجه به نتیجه بسیار زیاد، منطقی است که تعامل متقابل اعضای تیم را به شانس ترک کند. اگر از دستورالعمل های ارتباطی تیم و یا هنجارهای تیم تشکیل دهید، در ابتدا برای اطمینان از موفقیت تیم، می توانید فرهنگ تیم را با شیوه های مثبت شکل دهید.

استانداردهای تیم یا دستورالعمل های ارتباطات چیست؟

هنجارهای تیم مجموعه ای از قواعد یا دستورالعمل هایی است که یک تیم برای ایجاد تعامل اعضای تیم با یک دیگر و با کارکنانی که خارج از تیم هستند ایجاد می کند. هنجارهای تیم را می توان در یک دیدار تیم اولیه توسعه داد، ترجیحا اولین جلسه، و هنجارهای بیشتری می تواند اضافه شود به عنوان تیم لازم است.

پس از توسعه، هنجارهای تیمی برای کمک به راهنمایی رفتار اعضای تیم مورد استفاده قرار می گیرند و مورد استفاده قرار می گیرند تا ارزیابی می کنند که اعضای تیم چگونه تعامل دارند. این دستورالعمل، اعضای تیم را قادر می سازد که یکدیگر را در ارتباط با رفتارهای غیراخلاقی، ناخوشایند یا تأثیر منفی بر موفقیت کار تیم، به یکدیگر متصل کنند.

شاید کن بلانچارد، یکی از مشهورترین مدیران یک دقیقه ، بهترین گفت هنگامی که گفت که یک رودخانه بدون بانک، یک حوضچه است. به همین ترتیب، یک تیم بدون هنجارهای ارتباطی باز می شود تا به مشکلات بین فردی بالقوه گسترش یابد.

ملزومات تیم Norm

پیش بینی می شود تیم ها با اجزای خاصی از ارتباطات و تعاملات بین فردی مواجه هستند زیرا شما شخصیت های مختلف و زمینه های مختلف را در یک فضا قرار می دهید.

این ها مراحل پیروی از زمانی است که شما هنجارهای تیم خود را ایجاد می کنید .

علاوه بر این، در اینجا هنجارهای تیمی نمونه در زمینه های مختلفی از جنبه های مهم تر تعامل بین فردی و تیم است.

هنجارهای تیمی می تواند به عنوان بسیاری از مباحث به عنوان تیم مورد نظر برای عملکرد موفقیت آمیز را در بر بگیرد. بهتر است ابتدا با چند هنجار تیم شروع شود و هنجارهای بیشتری را در صورت نیاز اضافه کنید. اطمینان حاصل کنید که هنجارهای تیم شما نوشته شده و ارسال شده است که اعضای تیم از تعهدشان یاد می گیرند. نگاهی به دوازده نکته برای ساخت تیم برای شناسایی مناطق دیگر برای هنجارهای بالقوه تیم.