سوال شغلی مصاحبه: چرا این شغل را می خواهید؟

هنگامی که به مصاحبه شغلی خود می روید، می توانید انتظار داشته باشید که به این پرسش پاسخ دهید: "چرا این کار را می خواهید؟" ممکن است به نظر یک سوال ساده تبدیل شود، اما حتی یک سوال مصاحبه معمول می تواند شما را در صورت عدم آماده سازی، شما می خواهید پاسخ خود را پیش از زمان آماده کنید.

هنگام پاسخ دادن به این سؤال، می خواهید نشان دهید که این شرکت را تحقیق کرده اید و ثابت کرده اید که این کار مناسب است. برای پاسخگویی به این سوال به توصیه های بیشتری مراجعه کنید و پاسخ های نمونه را دریافت کنید.

چگونه پاسخ به سوال

نمونه هایی از بهترین پاسخ ها

مطمئن نیستید که چگونه به این سوال مهم پاسخ دهید؟ در زیر برخی از بهترین مصاحبه های شغلی برای زمانی که مصاحبه شونده می پرسد چرا شما این کار را می خواهید. این پاسخ ها را طبق شرایط خاص خود و شغل مورد نظر خود قرار دهید

هنگامی که پاسخ خود را به این سؤال سفارشی میکنید، حتما تمرین کنید تا با صدای بلند صحبت کنید. این ممکن است به داشتن یک دوست یا اعضای خانواده تظاهر کند که مصاحبه کننده ای است که از شما سوال می کند. در حقیقت، این یک راه عالی برای آماده سازی انواع پرسش های مصاحبه است .