سوال مصاحبه: بزرگترین قدرت شما چیست؟

بهترین روش برای پاسخ دادن به سوالهای مصاحبه درباره قدرت شما

"بزرگترین قدرت شما چیست؟" ممکن است به نظر می رسد یکی از سؤالات مصاحبه شغلی شما که از شما خواسته می شود. اما برای بسیاری از نامزدها، می تواند روی حیله و تزویر باشد - یا آنها در پاسخ خود بیش از حد متوسط ​​هستند یا آنها نمیتوانند بر نقاط قوت هدف قرار بگیرند.

پس از همه، دلیل اصلی مصاحبه گران از این سوال این است که شناسایی اگر نقاط قوت خود را با نیازهای شرکت و مسئولیت های شغلی مطابقت دارد. پاسخ شما به کارفرمایان کمک خواهد کرد تا تصمیم بگیرید که آیا شما قوی ترین متقاضی این موقعیت هستید یا خیر.

این بدان معنی است که اگر شما برای کار حسابداری درخواست می کنید، مفید نیست که قدرت خود را در سازمان رویداد برجسته کنید.

وقتی سوالاتی در مورد نقاط قوت شما مطرح می شود، در مورد ویژگی هایی که شما را برای کار خاص واجد شرایط می دانند و از سایر نامزدها جدا می شوند، بحث کنید. همچنین مهم است که مصاحبه کننده را نشان دهیم که شما دارای ویژگی هایی است که کارفرمایان در جستجوی متقاضی می خواهند که استخدام شوند. برخی از نقاط قوت وجود دارد که همه کارفرمایان به دنبال کاندیدایی هستند که استخدام می کنند. دیگران به شغل و شرکت خاصی تعلق دارند.

چگونه به پرسش های مصاحبه درباره بزرگترین قدرت شما پاسخ دهیم

چگونه باید به سوالاتی درباره نقاط قوت خود پاسخ دهید؟ بهترین راه پاسخ دادن به توصیف مهارت ها و تجربه هایی است که شما در رابطه با شغل مورد نظر خود دارید که مستقیما مرتبط است. آمادگی خود را برای پاسخ دادن به یک لیست از مدارک ذکر شده در پست شغلی آماده کنید .

سپس، لیستی از مهارت های خود را مطابق با فهرست ذکر کنید.

این فهرست می تواند شامل آموزش و پرورش یا آموزش، مهارت های نرم، مهارت های سخت و یا تجارب گذشته کار باشد. لیست مهارت های خود را محدود کنید تا سه تا پنج مهارت بسیار قوی داشته باشید. در کنار هر مهارت، نمونه ای از نحوه استفاده از آن قدرت را در گذشته یادداشت کنید.

این کار را برای زمانی که کارفرمای شما از شما میخواهد در مورد قدرت خاص توضیح دهید، آماده می کند.

هنگامی که شما پاسخ می دهید، شما در حال تقسیم قدرت های قیمتی هستید که مطابق با شرایط مورد نیاز شرکت است. همچنین این کلمات قدرت را به کار می برند که به نظرات شما کمک می کند.

نزدیک تر به مسابقات شغلی شما اشاره شده است، بیشتر احتمال دارد که پیشنهاد شغلی بگیرید.

نمونه هایی از بهترین پاسخ ها

این نمونه هایی از پاسخ ها را مرور کنید و پاسخ های خود را به اعتبارنامه ها و شرایط کاری شغلی تطبیق دهید.

پاسخ به اجتناب از

این زمان برای فروتنی نیست در حالی که نمیخواهید نقاط قوت خود را بیش از حد تحریک کنید، باید راحت بیان کنید که کدام یک از کاندیداهای ایدهآل را به شما پیشنهاد میکند. ایجاد یک لیست از نقاط قوت خود (به عنوان آنها مربوط به شغل) کمک خواهد کرد که به این سوال با اعتماد به نفس پاسخ دهید.

از سوی دیگر، نمیخواهید به این سوال با یک لیست لباسهای شلوغ از قوت های مبهم پاسخ دهید.

و شما نمی خواهید به افتخار یا متکبر به نظر برسید. روی برخی از نقاط قوت اصلی که مستقیما به موقعیت و شرکت مربوط می شود متمرکز شوید. پاسخ متمرکز و مرتبط با یک یا دو مثال مصاحبه کننده شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

پاسخ خود را به نقطه ای برسانید. همانطور که با هر پاسخ مصاحبه ای، بهتر است که برای یک عمر نباشید یا صحبت نکنید.

آماده سازی پاسخ به سوالات مصاحبه مرتبط

به عنوان یک دنباله در مورد بزرگترین نقاط قوت شما، ممکن است از شما سوال شود که چگونه بیشترین قدرت شما به عملکرد شما در کار کمک کرد . هنگامی که شما پاسخ می دهید، نقاط قوت خود را در رابطه با توصیف شغلی و توانایی خود برای انجام کار در رابطه، مرتبط کنید.

برای بررسی سایر سؤالات مصاحبه معمول در مورد نقاط قوت و ضعف ، همراه با نمونه هایی از پاسخ، زمان کمتری بگیرید.