تعریف - صاحبان سهام، نیز شناخته شده به عنوان ارزش خالص

تعریف: صاحبان سهام سرمایه گذاری های مشترک مالک (ها) و تجمع سود یا زیان برای کسب و کار از آن آغاز می شود.

دارایی مالک (ارزش خالص) در فرمول حسابداری زیر بیان می شود:

ارزش خالص = دارایی - بدهی

همچنین شناخته شده به عنوان: نیز نامیده می شود، ارزش خالص، سرمایه مالک، دارایی های خالص، سهام سهامداران، و یا سهام سهامداران.

Spellings های متناوب: صاحب امتیاز