یاد بگیرید چگونه بیشتر از یک جلسه کاری کسب کنید

آنچه شما باید قبل، در طول و بعد از آن انجام دهید

رئیس شما از شما خواسته است که در جلسه بزرگ کسب و کار شرکت کنید؟ نشستن از طریق جلسات با همکارانتان ممکن است بخشی به طور منظم از کار شما باشد، اما گاه به گاه ممکن است برای شرکت در یک مجموعه بزرگ و گسترده در سراسر صنعت شرکت کنید. حضور در این حوادث ممکن است از صدها تا حتی هزاران نفر متغیر باشد. این می تواند تا حدودی عصب پیچ و خم به خصوص اگر شما درون گرایی است که ترجیح می دهد که در این نوع شرایط نیست.

در اینجا چیزی است که شما می توانید قبل، در طی و بعد از آن برای کمک به شما در انجام جلسات کسب و کار بیشتر و کاهش برخی از اضطراب که ممکن است احساس کنید.

قبل از رفتن به جلسه کاری

در طول نشست

پس از پایان جلسه