انتشارات کتاب

More: بازاریابی و تبلیغات , نحوه انتشار یک کتاب , کتاب انتشار اطلاعات , ویرایش و تولید , کتابفروشی , مبانی کتاب مقالات , خود نشر , تاریخ انتشار کتاب , قراردادها و حقوق