سن نوشیدن در پایگاه های نظامی چیست؟

سوال: آیا سن نوشیدن در پایگاه های نظامی است؟

پاسخ:

چندین سال پیش، کنگره قانون را تصویب کرد (USC 10، Section 2683)، که ماموریت می کند که پایگاه های نظامی دقیقا همان سن نوشیدن را به عنوان دولت (یا کشور) که پایه در آن مستقر است، اتخاذ کند.

این قانون به یک فرمانده نصب کمک می کند که یک سن کم نوشیدن را بپذیرد اگر نصب بیش از 50 مایل از یک ایالت یا کشور با سن کم نوشیدن باشد.

در این مورد، فرمانده نصب * می * توانست سن نوشیدن آن کشور / کشور را اتخاذ کند.

در تاسیساتی که در فاصله 50 مایلی مرز با یک دوره نوشیدن کمتر قرار دارند، برخی از فرماندهان نصب مجبور به استفاده از سن نوشیدن پایین تر هستند، در حالی که دیگران آن را نداشته اند.

برای جزئیات بیشتر، به مقاله ما در مورد نوشیدن نظامی مراجعه کنید.