ارتش نامزد توصیف شغلی و عوامل واجد شرایط

میدان 12 - سپاه مهندس

شغل های ارتش به نام "MOS ها" یا "تخصص های شغلی نظامی" نامیده می شود.

ارتش MOS خود را به "حوزه ها"، مشاغل ماموریت مشابه تقسیم می کند. در زیر MOS هایی که متعلق به سپاه میدان مهندس هستند :

12A- استاد ارشد مهندس

12B - مهندس مبارزه

12C - پل Crewmember

12D - غواص

12G - متخصص معدن

12H - سرپرست مهندسی ساخت و ساز

12K - لوله کش

12M - آتش نشانی

12N - مهندس ساخت و ساز افقی

12P - متخصص تولید برق نخستین

متخصص توزیع خط 12Q -Power Line

12R - الکتریک لنگر

12T - مهندس فنی

12V - اپراتور تجهیزات ساخت و ساز و آسفالت

12W - متخصص نجاری و مصالح ساختمانی

12X - سرپرست مهندسی عمران

12 سال - مهندس زمین شناسی

12Z - گروهبان ارشد مهندسی مبارزه